1. Основи програмування на Java

Вступ

Мова значно запозичила синтаксис із C і C++. Зокрема, взято за основу об'єктну модель С++, проте її модифіковано. Усунуто можливість появи деяких конфліктних ситуацій, що могли виникнути через помилки програміста та полегшено сам процес розробки об'єктно-орієнтованих програм. Ряд дій, які в С/C++ повинні здійснювати програмісти, доручено віртуальній машині. Передусім, Java розроблялась як платформо-незалежна мова, тому вона має менше низькорівневих можливостей для роботи з апаратним забезпеченням. За необхідності таких дій java дозволяє викликати підпрограми, написані іншими мовами програмування.

 1. Ключові слова

Як і в будь-якій мові програмування, у цій мові резервуються певні слова, які компілятор розпізнає як особливі. Їх не можна використовувати для іменування конструкцій: змінних, методів і т.д.. Список таких слів не великий:

 • примітивні типи даних: byte short int long float double char boolean
 • ключові слова для написання циклу: do while for break continue
 • ключові слова переходу: else switch case default break
 • методи, змінні і модифікатори класів: private public protected final static abstract synchronized volatile strictfp
 • буквальні константи:  false true null
 • ключові слова, пов’язані з методом:  return void
 • ключові слова, пов’язані з пакетами: package import
 • ключові слова, пов’язані з обробкою особливих ситуацій try catch finally throw throws
 • інші ключові слова: new extends implements class instanceof this super
 1. Коментарі

Для того, щоб в тексті програми було легше розібратися іншому програмісту або, навіть, згадати, що до чого через значний проміжок часу, під час створення програми корисно в текст вставляти коментарі. Вони не беруться до уваги компілятором, тож на об'єм скомпільованої програми не впливають і їх можна вставляти будь-де. В Java існує три типи коментарів:

 • однорядкові (починаються з “//”);
 • 1
  2
  
  // оголошення змінної (однорядковий коментар) 
  int x = 10;
 • багаторядокові (текст коментаря розміщується між “/*” I “*/”);
 • 1
  2
  3
  
  /*багаторядковий коментар 
  має такий вигляд */ 
  int y = x * 2;
 • для автоматичної генерації документації (розпочинаються символами /** і закінчуються */. Використовуються для додавання додаткової інформації про класи та методи, їх призначення, параметри. На основі даної інформації можна згенерувати документацію по розроблених вами класах та їх методах. Дана документація буде подібною до офіційної документації по класах Java).
 1. Вид програми

1
2
3
4
5
class HelloWorld { 
  public static void main(String args[]) { 
    System.out.println("Hello world!"); 
  } 
}

Ключове слово class оголошує новий клас із ім’ям HelloWorld. Всі програми, написані мовою Java, діють за допомогою класів, які є програмними вмістилищами. Кожен клас починається із символу { і закінчується символом }. Все, що знаходиться між фігурними дужками, належить до тіла класу.

У класі HelloWorld оголошується метод main() із декількома ключовими словами, значення яких на даному етапі важко пояснити (якщо коротко і загально, то public робить метод доступним за межами класу, static дозволяє використовувати метод без створення його об’єкту, void вказує на те, що метод не повертає результатів своєї роботи). Метод — це окремий блок коду в класі, який здійснює певні операції на даними. Він теж починається і закінчується фігурними дужками({}), що визначають межі його тіла.

Метод main() у мові Java призначений для запуску програми. Методи мають одну особливість — їхня назва обов’язково має закінчуватися дужками —(). У дужках пишуть параметри — дані, які приймає метод для обробки. Коли дужки пишуться разом, це означає, що метод не приймає ніяких параметрів. В даному коді метод main() приймає параметри командної стрічки String args[], зміст якої на даному етапі ми не будемо пояснювати, просто знайте, що це певний параметр переданий в метод. Будь-який оператор у Java закінчується символом “;”. Тобто окрема дія всередині тіла класу, методу та ін. має закінчуватися символом “крапка із комою”. Не важливо, чи пишете ви новий оператор у новій стрічці, чи розділяєте його “табами” (знаками табуляції — клавіша Tab), чи великою кількістю прогалин — щоб від’єднати його від попереднього оператора, потрібно поставити символ “;”.

Мова Java не включає прогалини, символ табуляції та символ переходу на нову стрічку в код, що компілюється. Ці символи призначені для більш наочного та зручного для вас компонування коду.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
// Як один оператор 
int x 
x = 10 
int y = x* 3; 
 
// Як три оператори 
int x; 
x = 10; 
int y = x * 3 
 
// Наступні два записи сприймаються однаково 
int x = 10; 
// або 
int     x 
  = 
            10;