2.1. Оператори порівняння та логічні оператори

Оператори порівняння

Оператори порівняння видають логічний результат (boolean) . Якщо умова перевірки істинна, оператор видає true , а якщо хибно - false . До операторів порівняння відносяться:

  1.  "<" (менше ніж);
  2.  ">" (більше ніж);
  3. "<=" (менше ніж або дорівнює);
  4. ">=" (більше ніж або дорівнює);
  5. "==" (дорівнює) , 
  6. "!=" (не дорівнює) . 

​Оператори "==" і "!=" можна використовувати для всіх примітивних типів даних, однак інші порівняння не можна використовувати до типу boolean .

Оператор Приклад Повертає "істинно" якщо...
> a > b а більше b
>= a >= b а більше або дорівнює b
< a < b а менше b
<= a <= b а менше або дорівнює b
== a == b а дорівнює b
!= a != b а не дорівнює b
&& a && b а і b истинні, b оцінюється умовно (якщо а хибно, то b не враховується)
|| a || b а або b істинні, b оцінюється умовно(якщо а істинно, то b не враховується)
! !a а хибно
& a & b а и b істинні
| a | b а або b істинні
^ a ^ b а та b різні

Найбільш часто операції порівняння використовують у виразах, які керують оператором if і операторами циклу. Зверніть увагу , що рівність позначається двома знаками рівності ( == ) , одиночний знак рівності (= ) - це оператор присвоювання. Типова помилка початківців.

1
2
3
4
int x = 5; 
int y = 7; 
boolean z = x < y; 
// результат зберігається в змінній типу boolean

Логічні оператори

Оператор Опис
& Логічне AND (і)
&& Скорочене AND
| Логічне OR (АБО)
|| Скорочене OR
^ Логічне XOR (виключаюче OR (АБО))
! Логічне унарне NOT (НІ)
&= AND з присвоюванням
|= OR з присвоюванням
^= XOR з присвоюванням
== Дорівнює
!= Не дорівнює
?: Тернарний потрійний умовний оператор

Логічні оператори & , | , ^ діють стосовно значень типу boolean точно так, як і по відношенню до бітових значень. Логічний оператор ! інвертує (змінює на протилежний) булевий стан.

1
2
!true == false; 
!false == true;