java

10. Основи графіки

1. Створіть новий проект. Скачайте будь-яку картинку та скопіюйте її в папку drawable.

2. Перейдіть у MainActivity та замініть метод OnCreate:

8. Конвертер на Android

1. Створіть новий проект в Android Studio.

2. Видаліть всі елементи активного екрану. Додайте дві RadioGroup(по дві RadioButton у кожній). Та додайте елемент EditText. 

6. Робота з меню Android

1. Створіть новий проект в Android Studio.

2. Удаліть всі елементи з активного екрану. В папці res/menu відкрийте файл menu_main.xml (цей файл відповідає за пукти меню).

3. Скачайте зображення морського узбережжя та прапору України.

4. Робота з числами

Мета: навчитись використовувати числові змінні в середовищі Android Studio.

1. Створіть новий проект в Android Studio.

2. Розмістіть відповідні елементи на робочому екрані.

3. Робота з текстовими змінними

Мета: отримати навички роботи зі змінними типу String.

1. Створіть новий проект.

2. Додайте на робочий екран 4 елементи: Button, 2 Text Fields(Plain Text) та TextView. Задайте наступні властивості об'єктів:

6. Пакети

Джава дозволяє групувати класи в своєрідні колекції, які називаються пакетами. Це дозволяє, зокрема розмежувати класи з одним і тим же ім’ям. Так якщо ви розробили клас car, то цілком логічно, що такий клас вже не раз розробляли.

5. Об'єкти та об'єктні змінні

Дані в об’єкті (тобто глобальні змінні даного об’єкту) називаються полями екземпляру. Процедури, які оперують даними називаються методами. Специфічний об’єкт, який є екземпляром певного класу матиме специфічні значення екземплярних полів. Сукупність цих значень називається станом об’єкта. Коли викликається певний метод стан об’єкту може змінюватися. Згідно принципу інкапсуляції намагаються, щоб доступ до полів екземпляру здійснювався лише за допомогою певних методів.

4.4. Порівняння рядків

Для того, щоб порівняти два рядки на рівність можна скористатися методом equals().Метод повертає true, якщо str1 та str2 рівні, інакше false. Можна також, замість змінних str1, str2 застосовувати рядкові константи. Наприклад:

4.3. Підрядки

Для того, щоб одержати частину рядка (підрядок) з іншого більшого рядка можна скористатися методом substring(pos1, pos2) класу String. Наприклад:

4.2. Конкатенація

Конкатенація - це поєднання двох рядків, що здійснюється за допомогою оператора "+". Таким чином наступні рядки здійснюють одне й те саме:

При використанні конкатенації рядків з іншими типами даних відбувається автоматичне приведення до типу String.

4.1. Робота з рядками

В java об'єкти класу String не можна змінювати. На перший погляд — це додає проблем при роботі, але насправді це не так. Не можна змінювати сам рядок в пам'яті комп'ютера, але змінній, яка посилається на певний рядок, можна призначити інший рядок.

4. Рядки

Рядок — це послідовність символів Юнікоду. Наприклад: "Абвгґд". В багатьох мовах програмування рядки зберігаються у масивах. Проте в java рядки представляють собою окремий об'єктний тип.

Оголошення та створення рядків

3.2. Цикли

Цикли – це послідовність інструкцій, які можуть повторно виконуватись певну кількість раз в залежності від заданої в програмі умови. Розрізняють цикли з передумовою, з післяумовою та з лічильником.

Цикл While

3.1. Класи та методи

Класи

Класи – це спеціального виду конструкції, які дозволяють об’єднати ряд змінних різних типів в одне ціле. Крім власне даних, класи зазвичай включають підпрограми (в термінології java - методи) і можуть включати блоки(сукупність інструкцій між фігурними дужками {}) та інші класи(внутрішні класи). Таким чином утворюються нові типи даних.

3.3. Масиви

Масив - це впорядкований набір однотипних елементів, на які посилаються по спільному імені. Це доволі зручний засіб групування інформації. Масиви можна створювати з елементів будь-якого типу. До конкретного елементу в масиві звертаються по індексу (номеру). Вони можуть бути як одновимірні так і багатовимірні.

2. Стиль оформлення та основні оператори

Стиль оформлення

Існують негласні правила оформлення стилю при написанні коду. Намагайтеся їх дотримуватися. Також запам'ятовуйте оформлення коду в документації і довідниках. Наприклад, прийнято записувати імена класів з великої літери (class JavaQuickCourseActivity).

2.2. Змінні

Змінні використовуються для зберігання даних. Змінні спочатку повинні бути оголошені, і тільки після цього ними можна користуватися.

Як випливає з назви, змінні можуть змінюватися (точніше їх значення).

Змінні можуть бути двох видів

1. Основи програмування на Java

Вступ

Мова значно запозичила синтаксис із C і C++. Зокрема, взято за основу об'єктну модель С++, проте її модифіковано. Усунуто можливість появи деяких конфліктних ситуацій, що могли виникнути через помилки програміста та полегшено сам процес розробки об'єктно-орієнтованих програм. Ряд дій, які в С/C++ повинні здійснювати програмісти, доручено віртуальній машині. Передусім, Java розроблялась як платформо-незалежна мова, тому вона має менше низькорівневих можливостей для роботи з апаратним забезпеченням. За необхідності таких дій java дозволяє викликати підпрограми, написані іншими мовами програмування.